Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

U sustavu naše tvrtke djeluje služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju registrirana od strane Ministarstva zdravstva. Cilj i predmet djelatnosti sanitarne zaštite je unapređenje zdravlja pučanstva i zdravstvene ispravnosti vode provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama.
Nudimo i usluge dezinfekcije cjevovoda, objekata prije tehničkog pregleda, bazena, klimatizacijskih komora i sustava i dr. s ciljem smanjenja rizika kontaminacije patogenim i drugim mikroorganizmima.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je zajednički naziv za skup preventivnih i kurativnih mjera koje se poduzimaju s ciljem suzbijanja različitih insekata i vanjskih nametnika (komarci, muhe, ose, mravi, žohari, krpelji, buhe,…). Svi preparati zadovoljavaju visoke ekološke standarde i produljenog su djelovanja.

Deratizacija

Deratizacija je zajedničko ime za sve mjere i postupke koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca. Deratizaciju vršimo preparatima koji brzo djeluju na nametnicima, ali su sigurni za ljude i životinje. Mamci koje koristimo ne zagađuju okoliš.

ZAKONSKA REGULATIVA DDD:

-Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije NN 35/07, 76/12.
-Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18

Članak 10.
Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

To su složene, pažljivo planirane cjelovite mjere uništavanja mikroorganizama, člankonožaca i glodavaca sa konačnim ciljem smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja navedenih.

U svim objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru iz članka 10.stavka 1.Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07).

Pravne i fizičke osobe koji su korisnici objekta iz članka 10.stavka 1.Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe ako za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje ministarstva zdrastva

Nadležna sanitarna inspekcija sukladno svojim ovlastima.

Dezinfekcija cjevovoda

Članak 29.
– Obvezatna (preventivna) dezinfekcija kao opća mjera provodi se uvijek prije prve uporabe površina, prostora ili objekata ili nakon njihovoga dužeg nekorištenja, odnosno prije ponovne uporabe, a obveznici provođenja obvezatne (preventivne) dezinfekcije kao opće mjere obvezni su povremeno sukladno propisima kontrolirati uspješnost provedenih mjera dezinfekcije putem ovlaštenog mikrobiološkog laboratorija i o tome voditi evidenciju.

Zakon o kemikalijama NN 18/13

Propisuje uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje se bave proizvodnjom,stavljanjem na tržište i korištenjem kemikalija,kao i imenovanje odgovorne osobe ,razvrstavanje i označavanje kemikalija,skladištenje …

Pravilnik o sanitarno – tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenske vode

Članak 11.
Bazenskom kupalištu koje radi cijelu godinu, potrebno je jednom godišnje cijeli protočni sustav, uključujući i bazene, potpuno isprazniti, očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati u trajanju od 2 sata. Jednak postupak prije početka rada potrebno je provesti i sa bazenskim kupalištem koje ne radi cijelu godinu (u daljnjem tekstu: sezonska bazenska kupališta).
Filtar bazenskih kupališta koja rade cijelu godinu, potrebno je isprati najmanje jednom tjedno ili češće, sukladno naputku proizvođača, a sezonskih bazenskih kupališta na isti način, samo u vrijeme rada.