Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

U sustavu naše tvrtke djeluje služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju registrirana od strane Ministarstva zdravstva. Cilj i predmet djelatnosti sanitarne zaštite je unapređenje zdravlja pučanstva i zdravstvene ispravnosti vode provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama.
Nudimo i usluge dezinfekcije cjevovoda, objekata prije tehničkog pregleda, bazena, klimatizacijskih komora i sustava i dr. s ciljem smanjenja rizika kontaminacije patogenim i drugim mikroorganizmima.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je zajednički naziv za skup preventivnih i kurativnih mjera koje se poduzimaju s ciljem suzbijanja različitih insekata i vanjskih nametnika (komarci, muhe, ose, mravi, žohari, krpelji, buhe i sl.). Svi preparati zadovoljavaju visoke ekološke standarde i produljenog su djelovanja.

Deratizacija

Deratizacija je zajedničko ime za sve mjere i postupke koji se provode u svrhu smanjenja populacije štetnih glodavaca. Deratizaciju vršimo preparatima koji brzo djeluju na nametnicima, ali su sigurni za ljude i životinje. Mamci koje koristimo ne zagađuju okoliš.

ZAKONSKA REGULATIVA DDD:

  • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije NN 35/07, 76/12.
  • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva NN 35/07
  • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21

Članak 10. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21) navodi:

“Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.”

To su složene, pažljivo planirane cjelovite mjere uništavanje mikroorganizama, člankonožaca i glodavaca s konačnim ciljem smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja navedenih.

Prema članu 10. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21 opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Pravne i fizičke osobe koji su korisnici objekata iz članka 10. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21

Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe ako za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje Ministarstva zdravstva. Controlmatikovo rješenje za obavljanje djelatnosti obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva dostupno je na linku. .

Nadležna sanitarna inspekcija, sukladno svojim ovlastima.

Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije NN 35/07, 76/12

Članak 29.

“Obvezatna (preventivna) dezinfekcija kao opća mjera provodi se uvijek prije prve uporabe površina, prostora ili objekata ili nakon njihovoga dužeg nekorištenja, odnosno prije ponovne uporabe, a obveznici provođenja obvezatne (preventivne) dezinfekcije kao opće mjere obvezni su povremeno sukladno propisima kontrolirati uspješnost provedenih mjera dezinfekcije putem ovlaštenog mikrobiološkog laboratorija i o tome voditi evidenciju.”

Zakon o kemikalijama NN 18/13, 115/18 i 37/20

Propisuje uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija te uvjeti za obavljanje uslužnih ili posredničkih poslova, pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s kemikalijama.

Pravilnik o sanitarno – tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenske vode NN 59/20, 89/22

Članak 15.

(1) Bazenskom kupalištu koje radi cijelu godinu, potrebno je jednom godišnje cijeli protočni sustav, uključujući i bazene, potpuno isprazniti, očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati u trajanju najmanje od dva sata.

(2) Jednak postupak prije početka rada potrebno je provesti i s bazenskim kupalištem koje ne radi cijelu godinu (u daljnjem tekstu: sezonska bazenska kupališta).

(3) Filtar bazenskih kupališta koja rade cijelu godinu, potrebno je isprati sukladno naputku proizvođača, a filtar sezonskih bazenskih kupališta na isti način, samo u vrijeme rada.

(4) Provedene postupke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovorna osoba mora upisati u očevidnik iz članka 11. ovoga Pravilnika.